Základní informace

Kontaktní informace
Sídlo:
Olomoucká 88, 746 01  Opava
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
   
Tel:
553 695 155, 553 773 652
E-mail:
zmop@po-msk.cz, vitkova@zszzop.cz

Doplňující informace
Počet žáků:
roční průměr 130
Pobyty:
hospitalizace
denní docházka
Věkové rozmezí:
3 – 18 let

Podmínky přijetí:

 
  odborné doporučení pedopsychiatra, psychologa, pediatra, sociálního pracovníka OSPOD, event. PPP a SVP
  souhlas zákonného zástupce
  soudní nařízení
  akutní příjem

Diagnostické hledisko:

 
  specifické vývojové poruchy školních dovedností
  hyperkinetický syndrom
  poruchy chování
  psychotické poruchy
  neurotické poruchy
  emoční poruchy
  úzkostně fobické poruchy
  zneužívání návykových látek
  poruchy příjmu potravy
  různá zdravotní oslabení

Délka pobytu:

 
  diagnostický pobyt – 6 týdnů až půl roku
  léčebný pobyt – individuálně od 3 měsíců po několik roků

Charakter pobytu:

 
  diagnostický
  léčebný
  rehabilitační
  reedukační
  resocializační

Personální zabezpečení:

   
  kmenoví pracovníci 19 speciálních pedagogů
    5 učitelek MŠ
    4 vychovatelky
    etoped
    3 správní zaměstnanci
  zdravotníci pedopsychiatři
    psychologové
    psychoterapeuti
    sociální pracovnice
    rehabilitační pracovníci
    vychovatelé
    středně zdravotnický personál