Základní informace

Kontaktní informace
Sídlo:
Olomoucká 88, 746 01  Opava
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Tel:
553 695 155, 553 773 652
E-mail:
zmop@po-msk.cz, zdralek@zszzop.cz

Doplňující informace
Počet žáků:
roční průměr 120
Pobyty:
hospitalizace
Věkové rozmezí:
3 – 18 let

Podmínky přijetí:

odborné doporučení pedopsychiatra, psychologa, pediatra, sociálního pracovníka OSPOD, event. PPP a SVP
souhlas zákonného zástupce
soudní nařízení
akutní příjem

Diagnostické hledisko:

specifické vývojové poruchy školních dovedností
hyperkinetický syndrom
poruchy chování
psychotické poruchy
neurotické poruchy
emoční poruchy
úzkostně fobické poruchy
zneužívání návykových látek
poruchy příjmu potravy
různá zdravotní oslabení

Délka pobytu:

diagnostický pobyt – 6 týdnů až půl roku
léčebný pobyt – individuálně od 3 měsíců po několik roků

Charakter pobytu:

diagnostický
léčebný
rehabilitační
reedukační
resocializační

Personální zabezpečení:

kmenoví pracovníci 18 speciálních pedagogů – učitelů
5 učitelek MŠ
2 vychovatelky
1 etoped – speciální pedagog
1 asistent pedagoga ZŠ
3 asistenti pedagoga MŠ
3 správní zaměstnanci
zdravotníci pedopsychiatři
psychologové
psychoterapeuti
sociální pracovnice
rehabilitační pracovníci
vychovatelé
středně zdravotnický personál