Základní škola při Psychiatrické nemocnici v Opavě

Škola při PN je svou koncepcí atypickým zařízením, které reflektuje požadavky praxe. Je regionálního charakteru, zastoupeni jsou nejen žáci z okresu Opava, ale i z jiných okresů severní a střední Moravy, ev. z celé republiky. Škola slouží především žákům hospitalizovaným na dětském oddělením PN v Opavě a žákům docházejícím, kteří jsou vedeni v pedopsychiatrické ambulanci, jejich pobyt doporučuje výhradně pedopsychiatr a poradenské zařízení (PPP, SPC). Veškeré příjmy a propouštění žáků jsou v kompetenci zdravotníků.

Kromě výchovně vzdělávací péče, kterou zajišťuje škola, je poskytována i péče odborná: režimová opatření, komunitní systém, individuální, skupinová a rodinná PST, rehabilitace a školní příprava pod dohledem vychovatelů.

Žáci ZŠ jsou vyučování v samostatné budově školy (5 tříd), část žáků ve třídách umístěných přímo na dětském oddělení (4 třídy). Žáci jsou většinou hospitalizováni – obložnost oddělení je 50-55 lůžek, ale v tomto školním roce byla z důvodů nedostatku zdravotnického personálu snížena na max. 42 dětí.
Vzhledem k nesourodé skladbě a často se střídajícím pobytům během roku je většina tříd malotřídní koncepce, zvláště na 1. stupni. Počet žáků i ročníkové rozvrstvení je značně kolísavé. Učební plány jsou vzhledem k léčebnému režimu upraveny, redukovány, žáci jsou vyučováni nejčastěji podle plánů kmenových škol nebo na základě IVP. Velký prostor je věnován individuální práci.