Školní klub

skolni_druzina_herna

 

Své místo má v Základní škole při ZZ i školní klub. V našem zařízení zajišťují mimoškolní činnosti 3 samostatná pracoviště a 4 výchovní
pracovníci.

Dvě oddělení školní klubu jsou umístěna v budově dětského oddělení psychiatrické nemocnice na stanici 14a u chlapců, které má vlastní hernu a 14b u dívek, které užívá společné prostory s DO PN. Tato oddělení ŠK nabízejí program v odpoledních hodinách. Pravidelně je využívána tělocvična a hřiště v areálu PN.  Dětem je nabízena činnost v kroužcích – výtvarný, keramický, aerobik, tělovýchovný, vaření aj.
 

Keramicka_dilna

 

Ve školní budově má oddělení ŠK vlastní hernu. Tu navštěvují jen žáci docházející. I ti mají možnost pravidelně používat tělocvičnu, pracovat
ve vlastní keramické dílně. Dále si mohou vybírat z nabídky kroužků. Počtem žáků, nabídkou a rozvržením činností mají oddělení ŠK svá specifika daná jednak podmínkami práce ve zdravotnickém zařízení, jednak skladbou žáků a jejich somatickými potížemi a rozumovými schopnostmi.

Zařazení žáků do programů není věkově omezeno. Oddělení ŠK navštěvují žáci všech tříd, pracovní doba je přizpůsobena potřebám rodičů. Na dětském oddělení PN vybírají do odpoledního programu žáky vrchní a staniční sestra. ŠK plní nedílnou součást pozitivního výchovného působení na žáky, a tím i prevenci sociálně patologických jevů.