Školní družina

skolni_druzina_herna

 

Své místo má v Základní škole při ZZ i školní družina. V našem zařízení zajišťují mimoškolní činnosti 3 samostatná pracoviště a 4 výchovní
pracovníci.

Dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v budově dětského oddělení psychiatrické nemocnice na stanici 14a u chlapců, které má vlastní hernu a 14b u dívek, které užívá společné prostory s DO PN. Tato oddělení ŠD nabízejí program v odpoledních hodinách. Pravidelně je využívána tělocvična a hřiště v areálu PN.  a tělocvična, dětem je nabízena činnost v kroužcích – výtvarný, keramický, aerobik, hudebně dramatický,  tělovýchovný, vaření aj.
 

 

Keramicka_dilna

 

Ve školní budově má oddělení ŠD vlastní hernu. Tu navštěvují jen žáci docházející. I ti mají možnost pravidelně používat tělocvičnu, pracovat
ve vlastní keramické dílně. Dále si mohou vybírat z nabídky kroužků. Počtem žáků, nabídkou a rozvržením činností mají oddělení ŠD svá specifika daná jednak podmínkami práce ve zdravotnickém zařízení, jednak skladbou žáků a jejich somatickými potížemi a rozumovými schopnostmi.

Zařazení žáků do programů není věkově omezeno. Oddělení ŠD navštěvují žáci všech tříd, pracovní doba je přizpůsobena potřebám rodičů. Na dětském oddělení PN vybírají do odpoledního programu žáky vrchní a staniční sestra. ŠD plní nedílnou součást pozitivního výchovného působení na žáky, a tím i prevenci sociálně patologických jevů.