Individuální výuka

Škola poskytuje péči také dětem, jejichž školní úspěšnost je negativně ovlivňována specifickými poruchami učení. Jim jsou určeny hodiny individuální výuky s cílem zmírnit jejich specifické obtíže.

Individuální výuka poskytuje dětem větší  prostor k nácviku konkrétních dovedností a odstraňování jednotlivých specifických příznaků. Náplň speciální nápravy pro konkrétní dítě nebo skupinu dětí respektuje závěry a doporučení odborných pracovišť a je průběžně doplňována podle poznatků vyučujícího daného předmětu a pedagogické diagnostiky učitele, který reedukaci provádí. Reedukace je zaměřena na:

  •   zdokonalování zrakové a sluchové percepce
  •   nácvik pravolevé a prostorové orientace
  •   rozvoj mluvní pohotovosti
  •   zdokonalení grafomotoriky
  •   nácvik čtení a porozumění textu
  •   zpevnění gramatických pravidel a matematických postupů
  •   nácvik koncentrace a pozornosti
Při práci s dětmi jsou užívány speciální pomůcky a učební texty. Pracovní materiály jsou aktuálně doplňovány. Připravujeme realizaci speciální nápravy pomocí počítačových programů.