Etopedická péče

Je zajišťována speciálním pedagogem etopedem, který absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví.

Etopedická péče poskytuje:

  •   komplexní diagnostiku příčin poruch chování dětí ve spolupráci s psychology, pedopsychiatry, sociálními pracovníky, pedagogy kmenových škol, event.neurology, pediatry atp.
  •   shromáždění a doplnění veškerého materiálu o dítěti tak, aby se stal východiskem pro zpracování závěrečné zprávy, která obsahuje jednak analýzu příčin poruch chování a jednak doporučení k dalšímu postupu práce s dítětem
  •   individuální terapeutické vedení dětí
  •   skupinovou psychoterapii s využitím KBT psychoterapeutických technik zaměřených především na posilování psychické odolnosti. Ve skupinách se pracuje se skupinovou dynamikou, využívají se prvky muzikoterapie, psychodramatu, psychogymnastiky, neverbálních technik a arteterapie
  •   etoped zajišťuje ve škole pro všechny třídy program, ve kterém se žáci učí lépe zvládat zlost a agresivitu a osvojí si techniky asertivního chování
  •   zabezpečení ambulantní péče o děti a psychoterapeutické poradenství pro rodiče je v odpoledních hodinách
  •   sledování a vyhodnocení následné socializace dítěte
  •   spolupráce s OSPOD, policií, školami, pediatry a dalšími zainteresovanými pracovišti
  •   zpracování a shromáždění podkladů pro další umístění dítěte do příslušného zařízení